Leveringsbetingelser (erhverv)

Leveringsbetingelser for erhverv

1. DEFINITIONER

1.1. Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Leveringsbetingelser:

Kunden” betyder det selskab eller virksomhed, som har afgivet en ordre til Rendboe.
Rendboe ” betyder Rendboe ApS CVR nr. 40060219, Havnegade 29, 5000 Odense C og de tilhørende binavne: Sundejendom.nu ApS, Andelboligvurdering.nu ApS, Skimmel.nu ApS.
Leveringsbetingelser” betyder disse Leveringsbetingelser inklusiv (eventuelle) bilag.
Ydelser” betyder en af Rendboe tilbudt rådgivningsydelse, på baggrund at en ordre afgivet af Kunden.
Serviceydelser” betyder de af Rendboe tilbudte serviceydelser.

2. GYLDIGHED

2.1. Disse Leveringsbetingelser gælder for al rådgivning som udføres af Rendboe, medmindre andet er skriftligt aftalt.

3. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

3.1. I relation til vores Ydelse behandler vi almindelige personoplysninger om vores kontaktpersoner.

Personoplysninger som Rendboe er dataansvarlig for er reguleret i vores persondatapolitik, som kan læses her.

4. TILBUD OG AFGIVELSE AF ORDRER

4.1. Alle tilbud afgivet af Rendboe, herunder tilbud på hjemmesiden rendboe.nu, er ikke bindende for Rendboe, førend Rendboe har accepteret ordren.

4.2. Når Kunden har afgivet en ordre, kan Kunden ikke foretage ændringer i denne, herunder ændringer i forhold til specifikationer, medmindre dette accepteres af Rendboe.

5. LEVERING

5.1. Leveringstidspunktet kan være aftalt til en bestemt dato eller indenfor en fastsat periode. Der tages forbehold for ændret leveringstid, herunder ved manglende oplysning om væsentlige forhold til brug for levering af Ydelsen.

5.2. Rendboe er alene erstatningsansvarlig, hvis Kunden specifikt har gjort opmærksom på, at det aftalte leveringstidspunkt er afgørende.

6. PRISER

6.1. Alle priser er angivet i danske kroner inklusiv moms.

6.2. Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen.

7. BETALING

7.1. Faktura sendes særskilt efter arbejdets færdiggørelse til den e-mailadresse, der blev opgivet ved bestilling.

7.2. Sidste rettidige betalingsdag 8 dage fra fakturadatoen, medmindre andet er aftalt.

7.3. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, skal Kunden betale morarente af det forfaldne beløb pr. påbegyndt måned. Desuden er Rendboe berettiget til at opkræve rykkergebyr og et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser.

7.4. Kunden er ikke berettiget til at gøre et modregningskrav gældende over for Rendboe og har dermed ikke ret til at tilbageholde dele af betalingen på grund af modfordringer af nogen art.

8. GARANTI FRA UNDERLEVERANDØR

8.1. Såfremt en af Rendboes underleverandører yder en garanti, som Kunden kan støtte ret på, vil alene underleverandøren hæfte for denne garantiforpligtelse. Kunden kan således ikke rejse krav mod Rendboe som følge af underleverandørens garanti.

9. MANGLER OG REKLAMATION

9.1. Reklamation over mangler ved Ydelsen, skal ske straks og senest 5 dage fra Ydelsens afslutning.

9.2. Det er Kunden, der har bevisbyrden for, at den påberåbte mangel ved Ydelsen, var til stede på tidspunktet for Ydelsens udførelse eller afslutning.

10. ANSVARSBEGRÆNSNINGER

10.1. Rendboe kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller følgeskader, ved forsinkelse eller mangler ved Ydelsen, medmindre Rendboe har handlet forsætligt eller groft uagtsomt.

10.2. Rendboes samlede erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige Ydelsens pris

10.3. Rendboes Ydelse er begrænset til rådgivning af Kunden og formidling af kontakt til Rendboes underleverandører og samarbejdspartnere.

10.4. Ansvaret for udfærdigelse af en kontrakt mellem Kunden og en af Rendboe foreslået underleverandør, påhviler alene Kunden og den pågældende underleverandør.

11. OVERDRAGELSE AF RETTIGHEDER OG PLIGTER

11.1. Rendboe er berettiget til at overdrage samtlige rettighedet og pligter i forhold til opfyldelse af en ordre til tredjemand uden Kundens accept.

12. ÆNDRINGER

12.1. Rendboe forbeholder sig retten til at ændre disse Leveringsbetingelser. Den til enhver tid gældende version er tilgængelig på rendboe.nu

13. LOVVALG OG VÆRNETING

13.1. Nærværende Leveringsbetingelser er underlagt dansk ret.

13.2. Enhver tvist, som måtte opstå i parternes samhandelsforhold, der ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for Retten i Odense.

14. ØVRIGE FORHOLD

14.1. Forhold som ikke er reguleret ved nærværende Leveringsbetingelser skal afklares ved anvendelse af ABR 18 Forenklet