Energimærkning

Hvorfor energimærke bygningen?

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger af alle typer, (Sommerhuse som udlejes skal ikke længere energimærkes). Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen.

Der er krav om energimærkning ved:

  • Salg eller udleje
  • Nybyggeri
  • Offentlige bygninger over 60 m2

Når en bygning skal energimærkes, skal bygningen gennemgås af en energikonsulent.

Konsulenten vurderer bygningens energitilstand, og indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningen indeholder desuden en beskrivelse af mulighederne for at spare på energien.

Hos Rendboe ApS gennemgår og opmåler konsulenten bygningen, undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, effekt af varmeanlæg samt en lang række andre forhold. Ud fra dette beregner vi din boligs energiforbrug ved, at anvende foruddefinerede standardværdier for vejr, driftstider og forbrugsvaner mm. Vi bruger en certificeret samarbejdspartner (lovpligtig ISO9001) til at udføre energimærkning af bygninger.

Symbol for energimærkning på en skala fra A-G

Sælger skal sørge for udleveringen af energimærket til køber

Energimærkning skal udarbejdes for hele ejendommen, hvis der er tale om en etageejendom. Energimærket er gyldigt i 10 år. Det vil sige, at det kan genbruges, når andre lejligheder i bygningen skal sælges i gyldighedsperioden.

Ejerforeningen skal stille energimærkning til rådighed

Ejerforeningen har pligt til at stille et gyldig energimærke til rådighed for sælgeren. Ejer man en lejlighed, kan man derfor kræve, at ejerforeningen stiller en gyldig energimærkning til rådighed uden beregning, når lejligheden skal sælges. Ejerforeningen har derefter 60 dage til at stille energimærkning til rådighed. En ejerforening der undlader at lade energimærkningen udarbejde, eller som ikke overholder de angivne frister, kan få et påbud fra Energistyrelsen. Det vil være muligt at straffe foreningen med bøde. 

Overdrager har ansvar for energimærkningen

Det er overdragerens pligt at sørge for, at køber får udleveret en energimærkning. Hvis overdragelsen af andelen, anparten eller aktien i boligfællesskabet sker via ejendomsmægler, skal overdrageren fremlægge energimærkning af bygningen for ejendomsmægleren, forud for annoncering af bygningen. Energimærket skal altid være synligt ved annoncering i kommercielle medier, uanset om det gælder salg, udleje eller overdragelse.

Foreningen skal stille energimærkning til rådighed

Andels/anpartsforeningen har pligt til at stille et gyldigt energimærke til rådighed uden beregning, når en bolig skal overdrages. Det gælder dog kun, hvis andelen/anparten er en lejlighed i en etageejendom. For parcelhuse samt række-, kæde- og dobbelthuse er det den enkelte andels/anpartshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.

Udlejer/ejer skal udlevere energimærke

Udlejer/ejer skal sørge for, at lejer får udleveret energimærkningen, inden lejeaftalen indgås. Det er udlejer/ejer, der skal betale for energimærkningen. Udlejer kan efterfølgende pålægge lejerne udgiften til energimærkningen over varmeregningen. Sommerhuse som udlejes skal ikke længere energimærkes. Tidsbegrænset udlejning af højst fire ugers varighed pr. udlejning er ligeledes undtaget fra kravet om energimærkning uanset størrelsen af boligen.

Energimærkning af offentlige bygninger er lovpligtigt. Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner. Alle nyopførte offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, før de bliver meldt færdig, eller bliver taget i brug. Når en offentlig bygning på 60-250 m2 er energimærket første gang, er der kun krav om energimærkning, hvis bygningen skal sælges eller udlejes.

Regelmæssig energimærkning

Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt. Energimærket er gyldigt i 10 år. Energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode.

FIND ALTID MERE INFO PÅ BLOGGEN...

Derfor er det en god idé at skifte cirkulationspumpe

I mange tilfælde kan der spares energi og penge på at skifte cirkulationspumpe. Hvilke fordele der er, hvilken I skal vælge, og hvornår det er en god ide at skifte cirkulationspumpe.

Dét kan du læse meget mere om i vores blogindlæg…

FØLG OS HER:

Facebook
LinkedIn