Støj- og vibrationsmålinger

Rendboe tilbyder støj- og vibrationsmålinger

Støj- og vibrationsmålinger er målinger til vurdering og bestemmelse af blandt andet lydgener fx fra lækager i vægge, døre eller gulve. Her vurderes lydforholdene, som bruges til rådgivning om forbedring af de akustiske forhold og konkrete løsningsforslag til støjdæmpning.

Støjberegninger på boliger og bygninger, bliver typisk udført i forbindelse med byggeansøgninger og byggesagsbehandlinger. Disse støjberegninger, er oftest udført i forbindelse med projektudvikling af nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger/boliger. Det er en god ide at vælge en uvildig fagmand til at udføre målingerne, da der ellers kan opstå en interessekonflikt. 

Til denne støj- og vibrationsmåling bruges beregningsprogrammet SoundPLAN til beregning af støjniveauet på bygningsfacader og de primære opholdsarealer. Beregningerne kan udarbejdes både før og efter vedtagelse af nye lokalplaner/kommuneplanrammer og udførelsen af byggeri, virksomheder, tekniske anlæg mm. Der foretages også støjmålinger og beregninger af lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Herunder også vibrationsovervågning i forbindelse med anlægsarbejde eller lignende.

De udførte støjmålinger analyseres og resultaterne dokumenteres, efter gældende retningslinjer og grænseværdier.

Hvorfor få udført en vibrationsmåling?

En vibrationsmåling bliver typisk udført i forbindelse med byggeansøgninger og byggesagsbehandlinger. Vibrationsmålinger bliver oftest udført i forbindelse med nybyggeri eller renovering af eksisterende bygninger. 

Ved hjælp af vibrationsmålinger kan man undersøge, hvor kraftig påvirkningen af anlægsarbejdet er, og derved sikre at vibrationerne ligger indenfor gældende normer og vejledninger. 

Derved kan man undgå skader på bygningerne som for eksempel revner og sætninger. Disse vibrationsskader kan på bevaringsværdige og fredede bygninger udløse store erstatningskrav. Derfor er vibrationsovervågning anbefalingsværdigt.   

Billede fra SoundPlan, der er et beregningsprogrammtil beregning af støjniveauet på bygningsfacader og primære opholdsarealer

Foto: Soundplan

Hvorfor få udført en støjmåling?

Støj kan være et meget generende element at opholde sig i. Derfor kan man få foretaget en støj måling, hvor der kan blive målt på støj fra vindmøller, trafik, den aktuelle akustik i bygningen. 

Men også lav frekvens støj er en stor gene, da det er støj, som ikke lige umiddelbart er til at placere. Dette er ofte et problem i boligkomplekser. Lavfrekvensstøj kan for eksempel stamme fra trafikken, tungt maskineri, vindmøller, byggeri eller stor industri. 

Ved at få fortaget en støj måling kan vi klarlægge, hvor støjen kommer fra og ud fra dette rådgive om, hvordan denne gene kan udbedres. 

FIND ALTID GODE RÅD, INFORMATION OG NYTTIG VIDEN PÅ VORES BLOG...

FØLG OS HER:

Facebook
LinkedIn